header

Ważne informacje

Oferta

Partner Street art

Statut SSM "CZEKAY"

S T A T U T
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
„CZEKAY’ w Zduńskiej Woli
 
 
§ 1
 
 1. Schronisko działa pod nazwą: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Czekay”
  i znajduje się na terenie oraz w strukturach Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Zduńskiej Woli pod adresem:
                98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41 i w dalszej części statutu zwane będzie „Schroniskiem”.
 
 1. Od 01.09.2008 roku schronisko włączone zostało w skład zespołu placówek oświatowo-wychowawczych noszącego nazwę Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
  z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17 
 1. Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” białymi literami na zielonym tle. 
 1. Schronisko posługuje się pieczątką o treści:
 
POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Zduńskiej Woli
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
„CZEKAY”
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
tel. (0-43) 823-23-74
   
 
§ 2
 
 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe  „Czekay” jest schroniskiem I kategorii.
 1. Schronisko jest członkiem   Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
 1. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji turystyczno-krajoznawczej. 
 1. Zadania wymienione w ust.2 realizują pracownicy schroniska.

 § 3 

 
 1. Schroniskiem kieruje dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Sportu          i Rekreacji w Zduńskiej Woli
 2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 
                 1)     zatrudnianie pracowników,
                 2)     kierowanie bieżącą działalnością schroniska,
                 3)     sprawowanie nadzoru nad pracownikami,
                 4)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym
                      i ich prawidłowe wykorzystanie,
                 5)     przyznawanie nagród pracownikom,
                 6)     wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
                 7)     współpraca z kierownikami grup korzystających ze schroniska,
                 8)     wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 
      3.  W schronisku może być zatrudniony kierownik, który będzie w imieniu
          dyrektora:
                
                 1) kierował bieżącą działalnością schroniska;
                 2) sprawował nadzór nad zatrudnionymi pracowni
                 3) wnioskował do dyrektora o wymierzanie kar porządkowych
             oraz przyznawanie nagród dla pracowników;
                 4) współpracował z kierownikami grup korzystających ze schroniska;
                 5) wykonywał zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 
      4. W schronisku zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 
      5.   Do zakresu obowiązków recepcjonisty należy:
 
                1)     przyjmowanie grup wycieczkowych i indywidualnych turystów;
                2)     rejestracja osób korzystających z usług schroniska;
                3)     przyjmowanie opłat za usługi i prowadzenie ich ewidencji
                       oraz rozliczenie w jednostce sprawującej obsługę finansowo-księgową;
                4)     udzielanie informacji dotyczącej najbliższej okolicy.
 
       6.  Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy:
               
                1)     odkurzanie, zamiatanie, utrzymywanie schroniska w czystości,
                2)     pranie, i maglowanie bielizny pościelowej, ręczników i firan.
     
§ 4
 
 1. Schronisko jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok. Posiada 90 miejsc noclegowych.
 2. Przyjmowanie gości odbywa się w godzinach 15,30 – 21,30.
 3. Doba w schronisku trwa od godziny 15,30 do godziny 9,00 następnego dnia.
 4. Rezerwacji miejsc dokonuje się osobiście, telefonicznie, e-mailem, listownie.
 5. Schronisko nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe wniesione do schroniska.
§ 5
 
 
 1. Skargi dotyczące bieżącej pracy schroniska należy składać w recepcji schroniska.
 2. Skargi dotyczące konfliktów pomiędzy dziećmi lub grupami dzieci przebywających w schronisku należy składać do dyrektora PCKSiR lub kierownika  schroniska.
 3. Dzieci i młodzież korzystająca ze schroniska, mają prawo do złożenia skargi lub zażalenia w trybie określonym w § 8 statusu. 
§ 6
 
  Prawa dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska:
 1. Dzieci i młodzież korzystające ze schroniska mają prawo do wypoczynku;
 2. Mogą korzystać ze sprzętu jakim dysponuje schronisko oraz z łazienek i sanitariatów;
 3. Mają prawo do swobodnego poruszania się po schronisku, nie naruszając tym samym regulaminu schroniska i godności osobistej pozostałych turystów znajdujących się w schronisku. 
§ 7
 
  Obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska:
 1. Bezwzględne przestrzeganie wewnętrznego regulaminu schroniska;
 2. Wykonywanie poleceń wydawanych przez opiekunów grup wycieczkowych lub pracowników schroniska.  
§ 8
 
  W przypadku naruszenia praw dziecka można złożyć  skargę ustnie lub pisemnie do:
 
1. opiekuna lub kierownika grupy wycieczkowej, którzy zgłaszają ją do dyrektora;
2. dyrektora lub pracownika schroniska;
3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.
    Na rozpatrzenie skargi wyznacza się 14 dni.    
 
§ 9
 
 1. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku, na wniosek dyrektora PCKSiR , ustala organ prowadzący placówkę.
 1. Dzieci, młodzież, studenci oraz ich opiekunowie korzystają z opłat ujętych w cenniku, za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej, studenckiej   itp.
 1. Dzieci i młodzież oraz inni turyści korzystający ze schroniska otrzymują wyciąg z regulaminu celem zapoznania się z zawartymi w nim punktami, m.in.:
 
1)  Od godziny 22,00 do godziny 6,00 obowiązuje cisza nocna – turyści, którzy przychodzą późno lub rano wychodzą ze schroniska nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.
2)  W godzinach od 10,00 do 17,00 z sypialni korzystać nie wolno - odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody.
3) Przygotowanie i spożywanie posiłków może odbywać się jedynie w kuchni i jadalni – po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia, a kuchnię i jadalnię posprzątać.
4) Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać do recepcji – w razie potrzeby pokryć koszty naprawy lub zakupu nowego przedmiotu.
5)  W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
6)  Picie alkoholu, używanie używek i uprawianie gier hazardowych jest zabronione. 
 
§ 10 
 
  Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze szkolnego schroniska młodzieżowego określa regulamin schroniska umieszczony w holu schroniska.   
 
§ 11

    1. W schronisku w recepcji oraz w holu w widocznym i dostępnym miejscu umieszczone są:

1) ekspozycja i materiały informacyjne o regionie,
2) informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacje o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz dostępnej bazie żywieniowej, a także informacje o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
3) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska.                                                                                                                                  

 

                                                                                              
 
 
Statut przyjęto i zatwierdzono na  zebraniu
Rady Pedagogicznej w dniu 27.10.2008 roku 
 

 

 


 

Jak dojechać ?

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Dolna 41 

98-220 Zduńska Wola

tel: (0-43) 823-23-74

e-mail: schroniskoczekay@gmail.com

 

 WJAZD OD ULICY DOLNEJ!!!
Jak dojechać ?

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Dolna 41 

98-220 Zduńska Wola

tel: (0-43) 823-23-74

e-mail: schroniskoczekay@gmail.com

 

 WJAZD OD ULICY DOLNEJ!!!
Regulamin SSM "Czekay"

 

REGULAMIN 

pobierz tutaj


Google+